(schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 636 zo 14. novembra 2012 v znení doplnenia schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky z 4. júna 2020 č. 356 v znení zmeny a doplnenia schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky z 27. januára 2021 č. 56 a v znení doplnenia schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 369 z 12. júla 2023)

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Tento štatút upravuje:

 1. postavenie, úlohy, právomoci a zodpovednosť Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport (ďalej len „splnomocnenec“) pri tvorbe a uskutočňovaní pôsobnosti štátu v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu,
 2. zásady činnosti splnomocnenca a organizačné zabezpečenie jeho činnosti,
 3. vzťahy splnomocnenca k orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy, občianskym združeniam a športovým organizáciám./1

Článok 2
Postavenie splnomocnenca

 1. Splnomocnenec má postavenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky /3 (ďalej len „vláda“).
 2. Splnomocnenca vymenúva a odvoláva vláda. Návrh na jeho vymenovanie a odvolanie predkladá vláde predseda vlády.
 3. Splnomocnenec zodpovedá za svoju činnosť vláde.
 4. Splnomocnenec koordinuje svoju činnosť s vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej ako „ vedúci úradu vlády“) a s príslušnými ministrami.
 5. Splnomocnenec má postavenie vedúceho zamestnanca /2 v súvislosti s plnením úloh vo svojej pôsobnosti.
 6. V rozsahu plnenia svojich úloh a v súvislosti s výkonom svojej funkcie, si splnomocnenec môže zriaďovať pracovné skupiny a komisie. Ich agendu, zloženie, úlohy, zásady činnosti, technické a organizačné zabezpečenie činnosti, ako aj práva a povinnosti členov, vymedzí splnomocnenec.
 7. Splnomocnenec vykonáva funkciu bez nároku na odmenu.

Článok 3
Pôsobnosť a hlavné úlohy splnomocnenca

 1. (1) Splnomocnenec podľa rozhodnutí vlády zabezpečuje koordináciu plnenia úloh v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu, ktoré pre orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, občianske združenia a športové organizácie /1 vyplývajú z právnych predpisov. /3a
 2. (2) Splnomocnenec v spolupráci s príslušnými ministrami a ostatými orgánmi štátnej správy podľa plánov rokovania vlády, ďalších požiadaviek vlády a z vlastného podnetu na základe svojich poznatkov a podnetov orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, občianskych združení, športových organizácií /1 a ďalších organizácií zabezpečuje pre vládu vypracúvanie návrhov
  1. koncepčných materiálov v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu,
  2. materiálov o výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii, údržbe a prevádzkovaní športovej infraštruktúry vrátane školskej športovej infraštruktúry,
  3. analýz uplatňovania právnych predpisov v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu a podnetov na ich zmenu a doplnenie.
 3. (3) Návrhy, na ktorých realizáciu je potrebný súhlas vlády, predkladá splnomocnenec na rokovanie vlády prostredníctvom vedúceho úradu vlády .
 4. (4) Splnomocnenec ďalej
  1. posudzuje materiály týkajúce sa rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu, ktoré pre vládu vypracúvajú ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a podáva k nim pripomienky a stanoviská,
  2. posudzuje materiály týkajúce sa rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu, ktoré vláde, predsedovi vlády, príslušnému ministrovi, alebo vedúcemu úradu vlády zasielajú orgány územnej samosprávy, občianske združenia, športové organizácie /1 a iné organizácie a predkladá k nim predsedovi vlády, podpredsedovi vlády, príslušnému ministrovi alebo vedúcemu úradu vlády stanovisko s návrhom ďalšieho postupu,
  3. navrhuje, pripravuje, a realizuje v spolupráci s úradom vlády, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy opatrenia a projekty v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu,
  4. v spolupráci s úradom vlády, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy sa podieľa na plnení programového vyhlásenia vlády v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu,
  5. v spolupráci s úradom vlády sa podieľa na poskytovaní dotácií v pôsobnosti úradu vlády, /4
  6. spolupodieľa sa na tvorbe, realizácii a koordinácii financovania projektov z programov riadených Európskou úniou v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu.
 5. (5) Splnomocnenec môže na základe poverenia predsedom vlády zastupovať vládu pri oficiálnom prijímaní športových osobností, na slávnostnom oceňovaní športovcov a na vrcholných reprezentačných športových podujatiach európskeho či svetového významu, najmä majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta a olympijských hrách.

Článok 4
Zásady činností splnomocnenca

 1. Splnomocnenec sa pri výkone svojej funkcie riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 2. Splnomocnenec vykonáva svoju činnosť tak, aby nebola dotknutá právomoc a pôsobnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ich zodpovednosť za plnenie úloh.
 3. Splnomocnenec využíva informácie, stanoviská, podklady, rozbory a návrhy ústredných orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, občianskych združení a športových organizácií. /1
 4. Splnomocnenec sa podľa rokovacieho poriadku vlády a rozhodnutia predsedu vlády zúčastňuje na rokovaní vlády o otázkach týkajúcich sa rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu.
 5. Splnomocnenec je oprávnený v medziach plnenia svojich svojich úloh žiadať informácie a stanoviská od orgánov štátnej správy, ako aj od organizácií a inštitúcií v ich zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti, orgánov územnej samosprávy, občianskych združení a športových organizácií /1 a spolupracovať s nimi v rámci plnenia svojich úloh.
 6. Splnomocnenec na požiadanie, alebo z vlastného podnetu informuje predsedu vlády, podpredsedov vlády, príslušného ministra, alebo vedúceho úradu vlády o riešení otázok vo svojej oblasti pôsobnosti.

Článok 5
Vzťah splnomocnenca k orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a iným subjektom

 1. Ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy poskytujú splnomocnencovi pomoc, potrebnú súčinnosť a informácie na plnenie jeho úloh uvedených v článku 3 tohto štatútu.
 2. Splnomocnenec pri plnení svojich úloh spolupracuje:
  1. s útvarmi a pracovníkmi ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy poverenými plniť úlohy v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu,
  2. s občianskymi združeniami a športovými organizáciami /1 a na základe ich pozvania zúčastňuje sa na rokovaní ich orgánov.
 3. Pri svojej činnosti využíva splnomocnenec informácie, stanoviská, podklady, rozbory a návrhy ústredných a miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, expertné a odborné dokumenty Európskej únie, domácich a zahraničných odborných inštitúcií.
 4. Splnomocnenec navrhuje a koordinuje a realizuje plnenie svojich úloh v súčinnosti s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a mimovládnymi organizáciami a inými subjektmi.
 5. Splnomocnenec v rámci svojej činnosti spolupracuje s poradnými orgánmi vlády.

Článok 6
Zabezpečenie činnosti splnomocnenca

 1. Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti splnomocnenca plní sekretariát splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport ( ďalej ako „sekretariát“), ktorý je organizačne začlenený do organizačnej štruktúry úradu vlády.
 2. Zamestnanci sekretariátu sú v štátnozamestnaneckom pomere, 5/ alebo v pracovnoprávnom vzťahu 6/ k úradu vlády.
 3. Splnomocnenec realizuje politiku vlády v oblasti rozvoja telesnej zdatnosti mládeže a športu prostredníctvom sekretariátu, v spolupráci s úradom vlády a príslušnými rezortmi.
 4. Výdavky spojené s plnením úloh splnomocnenca a sekretariátu sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu. Návrh rozpočtu splnomocnenca sa predkladá ako súčasť návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly úradu vlády. Splnomocnenec predkladá úradu vlády návrh rozpočtu odôvodňujúci finančné náklady potrebné na zabezpečenie činnosti splnomocnenca a jeho sekretariátu v čase prípravy štátneho rozpočtu na nasledujúci rok.

Článok 6a
Osobitné ustanovenia

 1. Ak vláda odvolá splnomocnenca a nevymenuje nového splnomocnenca, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky poverí osobu, ktorá do vymenovania nového splnomocnenca vykonáva činnosti podľa článku 3 a riadi, usmerňuje a kontroluje činnosti sekretariátu podľa článku 6.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje vláda na základe návrhu predsedu vlády.
 2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia vládou SR.

1. § 8 zákona č. 440/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. § 2 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 134/2020 Z. z.
3. Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
3a. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5. Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Napríklad zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Dátum poslednej aktualizácie: 02.08.2023