Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport vypisuje prihlasovanie na výber trénerov prostredníctvom ONLINE formulára do programu “TRÉNERI V ŠKOLE .”

 

Podmienky na obsadenie pozície “tréner”

  1. Časová dostupnosť v dopoludňajších hodinách v pracovných dňoch, od januára 2021 do júna 2021 (2 hod/denne).
  2. Povinnosť absolvovať školenie v rozsahu 20 hodín (1 víkend cca na prelome novembra a decembra)
  3. Bez záznamu v registri trestov.
  4. Ukončenie zberu dotazníkov je 23.11.2020 o 20:00.
  5. Vyplniť tento formulár : https://forms.gle/BbbQ4xK8dXozQPC66
Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výhradne na účel komunikácie medzi vedúcimi programu TRÉNERI V ŠKOLE a Vami. Odoslaním dotazníka súhlasíte, aby sme Vaše osobné údaje používali na komunikáciu s Vami. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 

Informácie pre záujemcov na pozíciu tréner

 
Výber predpokladá 45 trénerov a cca 15 náhradníkov.
Pre regióny KE, BB a ZV, BA vždy po 15 trénerov a cca 5 náhradníkov .

Začiatok pilotného programu “Tréneri v škole” je naplánovaný na január 2021.
*Dobu realizácie projektu možno predĺžiť v prípade prijatia opatrení počas obdobia, kedy vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19, spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, a to na nevyhnutný čas.
 

Práca a úloha trénerov

 
Každý z vybraných 45tich trénerov musí absolvovať povinné školenie, po ktorom bude zaradený (podľa jeho špecifikácie) do jedného z troch dvoj-mesačných cyklov: 
  1. Základy lokomócie (atletika, gymnastika..),
  2. Loptové hry (väčšina rôznych druhov športov...)
  3. Rytmika a koordinácia (tanec, úpolové športy…)
Každý, už vyškolený tréner, bude môcť pôsobiť v programe “Tréneri v škole” vo svojej špecializácií, min. 6 -max 8 týždňov (pokiaľ nie je dohodnuté inak), každý školský (pracovný) deň, pondelok-piatok. Každý deň, v čase od 8.00h-13.30h, odučí väčšinou na inej základnej škole, 2h telesnej výchovy, v dvoch triedach, v prvých dvoch ročníkoch(napr. 1A a 2B), resp. 2h telesnej výchovy, vo svojej špecifikácií denne, v spolupráci so zodpovedajúcim pedagógom za triedu. Znamená to, že odučí 10h týždenne, väčšinou na piatich školách, alebo 40h mesačne, väčšinou na piatich školách. Každý tréner sa zodpovedá svojmu koordinátorovi v danom regióne a spolupracuje s ním na dennej báze, ak to koordinátor vyžaduje... (reporty z hodiny TV, vstupné informácie pre analýzy a pod.).