Informácia pre žiadateľov k verejnému obstarávaniu

Úspešní žiadatelia o poskytnutie dotácie boli dňa 22.5.2018 vyzvaní na zaslanie „Formulára – výzva na predkladanie ponúk“ k jednotlivým zákazkám. Formulár sa zasiela minimálne 7 pracovných dní pred začatím verejného obstarávania na e-mailovú adresu: verejneobstaravanie@vlada.gov.sk a tento bude následne zverejnený na stránke www.sport.vlada.gov.sk. S verejným obstarávaním je najlepšie začať po zaslaní formulára na zverejnenie. Zároveň po ukončení výberu dodávateľa je potrebné do 5 dní zaslať Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk.

O presnom postupe budú úspešní žiadatelia informovaní prostredníctvom e-mailu.  

Výzvy na predkladanie ponúk
Zápisnice z vyhodnotenia ponúk

23550

Dátum poslednej aktualizácie: 13.06.2018