Formuláre k vyúčtovaniu 2018

Prijímateľ je povinný zaslať vyúčtovanie poskytnutej dotácie so zreteľným označením názvu projektu a podprogramu v jednom originálnom vyhotovení najneskôr v termíne do:
 1. do 31. januára 2019, ak bola dotácia poskytnutá vo forme bežného transferu do 1. augusta 2018,
 2. do 30. apríla 2019, ak bola dotácia poskytnutá vo forme bežného transferu po 1. auguste 2018,
 3. do 30. apríla 2019, ak bola dotácia poskytnutá vo forme kapitálového transferu.
na adresu: Úrad vlády SR, Sekcia ekonomiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Obálku viditeľne označte: Vyúčtovanie poskytnutej dotácie – PRŠ 2018 – názov žiadateľa – podprogram č.1/2/3/4 (je potrebné vybrať jednotlivý podprogram).

Pokyny k vyplneniu jednotlivých formulárov

Pri vypĺňaní formuláru č. 1 sú žiadatelia povinní postupovať nasledovne:

 • vo formulári č. 1 je potrebné vyplniť všetky povinné polia týkajúce sa realizovaného projektu,
 • v prípade podprogramu č. 1 a 2 je potrebné k Záverečnej správe o realizácii projektu doložiť aj vecné vyhodnotenie zrealizovaných stavebných činností (vrátane priloženej fotodokumentácie) a kópiu prevádzkového poriadku,
 • v prípade podprogramu č. 3 je potrebné k Záverečnej správe o realizácii projektu doložiť aj vecné vyhodnotenie zrealizovaných rekonštrukčných činností (vrátane priloženej fotodokumentácie),
 • v prípade podprogram č. 4 je potrebné k Záverečnej správe o realizácii projektu doložiť aj rozpis zakúpenej športovej výbavy (vrátane priloženej fotodokumentácie).

Pri vypĺňaní formuláru č. 2 sú žiadatelia povinní postupovať nasledovne:

 • formulár č. 2 je potrebné vyplniť za každý podprogram samostatne. Platí pre prijímateľov, ktorých projekty boli podporené v dvoch a viac programoch,
 • je potrebné vychádzať zo štruktúrovaného rozpočtu, ktorý je prílohou k zmluve o poskytnutí dotácie (ďalej len pôvodný ŠR),
 • do jednotlivých riadkov prvej časti vypĺňaného formulára č. 2  (výdavky z dotácie)  je potrebné uviesť všetky výdavkové položky, ktoré  boli uvedené v časti A. – „Dotácia“  pôvodného ŠR a k nim v stĺpci „Suma v eurách“ vyplniť skutočné čerpanie výdavkov uhradených z dotácie (vychádzať z údajov z  faktúry). K nim sa priradia všetky požadované údaje, uvedené v predchádzajúcich stĺpcoch,
 • ak boli výdavky z dotácie aj z vlastných alebo iných zdrojov uhradené na základe jednej faktúry, údaje v predchádzajúcich stĺpcoch už nie je potrebné opakovať,
 • v stĺpci „Výdavková položka bežné/kapitálové výdavky je potrebné vyznačiť druh výdavkov prečiarknutím nesprávnej možnosti (podprogram č. 1 a č. 2 sú kapitálové výdavky a podprogram č. 3 a č. 4 sú bežné výdavky),
 • rovnako je potrebné vyznačiť – prečiarknuť nesprávne možnosti vo vyhlásení (dotýkajúce sa druhu výdavkov a vzniku výnosov).

Pri vypĺňaní formuláru č. 3 sú žiadatelia povinní postupovať nasledovne:

 • v stĺpci č. 2 sa uvedú tie isté údaje, ktoré sú uvedené v „Prílohe k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu“, v stĺpci „Typ výdavku“,
 • v stĺpci č. 3 sa uvedú sa tie isté údaje, ktoré sú uvedené v „Prílohe k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu“, v stĺpci "Výdavky spolu  v €“,
 • v stĺpci č. 4 názov zákazky môže byť rovnaký ako názov výdavku v stĺpci č. II.,
 • v stĺpci č. 5 sa uvedie sa cena celkom v eur (t.j. aj s DPH; ak hospodársky subjekt nie je platcom DPH, uvedie sa táto skutočnosť do poznámky k tomuto údaju),
 • v stĺpci č. 6 sa uvedie názov hospodárskeho subjektu, t. j.  úspešného uchádzača, ktorému bola zadaná zákazka/typ dokumentu, ktorý je výsledkom verejného obstarávania,
 • v stĺpci č. 7 sa uvedie napr. zákazka s nízkou hodnotou  a  PHZ  vo finančnom vyjadrení (v eur).

K formuláru č. 3 je potrebné doložiť najmä nasledovné prílohy:

 • súhrnná správa o zákazke podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní,
 • tabuľka finančného vyúčtovania dotácie,
 • kópia uzatvorenej zmluvy s dodávateľom alebo kópia objednávky,
 • doklad o zverejnení zmluvy, rámcovej dohody, dodatku v centrálnom registri zmlúv a na profile verejného obstarávateľa (web), alebo v Obchodnom vestníku,
 • doklad o zverejnení objednávky, faktúry na profile verejného obstarávateľa (web).

Pri vypĺňaní formuláru č. 4 sú žiadatelia povinní postupovať nasledovne:


    - ak bola dotácia poskytnutá na 2 a/alebo viac projektov, za každý projekt je potrebné vyplniť samostatné tlačivo
 1. Prostriedky z dotácie, ktoré je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi:
  1. v priebehu rozpočtového roka 2018, na účet ÚVSR IBAN SK96 8180 0000 0070 0006 0195 s uvedením VS: pre kapitálové transfery „17čísloprojekturok“, pre bežné transfery „07čisloprojekturok“ a zároveň zaslať avízo o platbe,
  2. po skončení rozpočtového roka 2018, na účet ÚVSR IBAN SK36 8180 0000 0070 0006 0208 s uvedením VS: pre kapitálové transfery „17čísloprojekturok“, pre bežné transfery „07čisloprojekturok“ a zároveň zaslať avízo o platbe.
 2. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi všetky výnosy (rozdiel medzi čistým úrokom vzniknutým zo sumy pridelenej dotácie po odpočítaní alikvotnej časti poplatku za vedenie účtu prijímateľa, prípadne celého poplatku) z prostriedkov, ktoré boli pripísané na jeho účet, nakoľko tieto sú príjmom štátneho rozpočtu v zmysle § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách. Prijímateľ vráti výnosy na účet IBAN SK93 8180 0000 0070 0006 0152 s uvedením VS: pre kapitálové transfery  „17čísloprojekturok“, pre bežné transfery „07čisloprojekturok“ najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na vyúčtovanie dotácie a zároveň zaslať avízo o platbe.
25889

Dátum poslednej aktualizácie: 30.11.2018