Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018


Informácia pre žiadateľov k verejnému obstarávaniu

 
Na základe zverejnenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018, v rámci ktorej bolo možné podávať žiadosti o poskytnutie dotácie do 5. marca 2018, aktuálne prebieha hodnotiaci proces predložených projektov. Zasadnutia komisií, ktoré posudzujú projekty v jednotlivých komisiách budú prebiehať počas mesiaca apríl 2018. Následne budú žiadatelia informovaní o odporučení, resp. neodporučení projektu žiadosti na ďalší schvaľovací proces.
 
Úspešní žiadatelia budú vyzvaní na zaslanie „Formulára – výzva na predkladanie ponúk“ k jednotlivým zákazkám, teda verejné obstarávanie je potrebné začať až po vyzvaní na zaslanie formulára. Formulár sa zasiela minimálne 7 pracovných dní pred začatím verejného obstarávania a tento bude následne zverejnený na stránke www.sport.vlada.gov.sk.
 
O presnom postupe budú úspešní žiadatelia informovaní prostredníctvom listu alebo e-mailu.  

Vzory formulárov Vzory čestné vyhlásenie Zákony a vyhlášky POUČENIE žiadateľov o dotáciu/nenávratný finančný príspevok vydané v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády Slovenskej republiky
Elektronicky je možné podať žiadosť tu: https://dotacie.slovensko.sk