Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018


Postup pri uzatváraní zmlúv o poskytnutí dotácie – informácie
Verejné obstarávanie

Semináre!
 Upravené rozpočty je potrebné zasielať vo formáte excel na e-mailovú adresu rozvojsportu@vlada.gov.sk

Zoznam komisiou odporučených a neodporučených projektov žiadosti v programe Podpora rozvoja športu 2018

 
Vzory formulárov Vzory čestné vyhlásenie Zákony a vyhlášky POUČENIE žiadateľov o dotáciu/nenávratný finančný príspevok vydané v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády Slovenskej republiky
Elektronicky je možné podať žiadosť tu: https://dotacie.slovensko.sk